Free Gifts

  • All gifts
  • Free Sound Sleep Cocoon 10ml

» All gifts

DermalSense försäljningsvillkor

Denna sida (tillsammans med de dokument som avses med det) berättar du villkoren som vi levererar någon av produkterna (produkter) som anges på vår hemsida www.dermalsense.co.uk (vår webbplats) till dig. Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du beställer produkter från vår webbplats. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter, du samtycker till att bindas av dessa användarvillkor. Kontrollera i rutan på sidan Checkout bekräftar ditt godkännande av dessa villkor och bestämmelser. 

Förstå att om du vägrar att acceptera dessa användarvillkor, du inte kommer att kunna beställa alla produkter från vår webbplats. 

 

1 Information om oss

www.dermalsense.Co.uk är en webbplats som drivs av The Beauty Room (vi). Vårt säte och viktigaste handelspartner adress är DermalSense, C/O The Beauty Room, 23 Greenwich South Street, London, UK. 

 

2 Tjänsttillgänglighet

Vår webbplats är avsedda att användas av människor över hela världen.

 

3 Din status

Genom att placera en order via vår webbplats, garanterar du att: 

3.1.1 Du klarar lagligt att ingå bindande avtal. 

3.1.2 Du är minst 18 år gamla.

 

4 Hur kontraktet bildas mellan dig och oss

4.1 Beställningen utgör ett erbjudande till oss att köpa en produkt. Alla beställningar är föremål för godkännande av oss i enlighet med dessa villkor och bestämmelser. Efter beställning, får du ett e-postmeddelande från oss erkänna att vi har mottagit din beställning (orderbekräftelse). Observera att detta inte betyder att din beställning har godtagits. Godkännande av din beställning kommer att äga rum och i köpekontraktet mellan oss (kontrakt) kommer att bildas när vi sända de beställda produkterna till dig om vi har anmält du att vi accepterar inte din beställning eller du har avbrutit det. 

4.2 Kontraktet kommer att bara omfatta de produkter som vi avsändandet. Vi kommer inte vara förpliktad att lämna alla andra produkter som kan ha varit del av din beställning såvida inte och till dess vi sända sådana produkter. 

 

5 Konsumenternas rättigheter

5.1 Om avtalar du som konsument, kan du avbryta ett avtal när som helst inom 30 dagar, börjar dagen efter du fått produkter. I detta fall får du en fullständig återbetalning av priset för produkterna i enlighet med politiken exportbidrag (som anges i punkt 9 nedan). 

5.2 Vill avbryta ett kontrakt, måste du meddela oss skriftligen och returnera produkten eller produkterna till oss omedelbart, oöppnade, i sammavillkoret som du fick dem och på egen bekostnad och risk. 

5.3 Detaljer för denna lagstadgade rättighet, och en förklaring av hur att utöva den, finns i den orderbekräftelse. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. 

 

6 Leverans

Våra fraktkostnader och beräknad leverans tidsskalor anges i vår Leverans politik sidan i avsnitt. Vi gör allt för att leverera varor inom tidsramar som uppskattade, men förseningar kan ibland uppstå på grund av oförutsedda omständigheter och vi skall inte vara ansvarigt för dröjsmål eller utebliven leverans inom sådana tidsplaner. 

 

7 Risk och titel

7.1 Produkterna kommer att vara på risk från tidpunkten för leveransen. 

7.2 Ägande av produkter kommer bara till dig när vi får full betalning av alla belopp som förfallit för produkter, inklusive leverans avgifter. 

 

8 Pris och betalning

8.1 Priset för alla produkter blir som citeras på vår webbplats från tid till tid, utom i fall av uppenbara fel. 

8.2 Dessa priser inkluderar moms men får utesluta leveranskostnader, som kommer att läggas till det totala utestående beloppet som anges ut i vår  Leverans politik sidan i avsnitt. 

8.3 Priser kan komma att ändras när som helst, men förändringarkommer inte att påverka order som vi redan har vidtagit. 

8.4 Vår webbplats innehåller ett stort antal produkter och det är alltid möjligt att, trots våra bästa ansträngningar, några av de produkter som listas på vår webbplats kan vara felaktigt prissatta. Vi kommer normalt att kontrollera priser som en del av våra avsändande förfaranden så att där en produkt rätt pris är lägre än vårt pris som uttalade Vi debiterar det lägre beloppet när inmatningsordningen mellan produkten som du. 

8.5 Vi är ingen skyldighet att tillhandahålla produkten till dig till felaktig (lägre) pris om prissättning felet är tydlig och entydig och kunde har rimligen erkänts av dig som en mis-pricing. 

8.6 Betalning för alla produkter måste vara av kredit-eller betalkort. Vi accepterar endast betalning med Visa kredit och debet, Amex, Mastercard, Maestro (växel) och Solo. Vi betalning från ditt kort när vi får din beställning så snart vi har kontrollerat din kortinformation. Produkter är föremål för tillgänglighet. I händelse av att vi inte kan leverera en produkt informerar vi dig så snart som möjligt. En full återbetalning kommer att ges där du redan har betalat för produkten. 

 

9 Politiken exportbidrag

9.1 När du kommer tillbaka en produkt för oss (till exempel eftersom du har avbrutit avtalet mellan oss, eller har meddelat oss i enlighet med punkt 19 som du inte godkänner alla ändringar i dessa användarvillkor eller i någon av vår politik, eller eftersom du hävdar att produkten är defekt),Vi kommer att undersöka den returnerade produkten och kommer att meddela dig om ditt bidrag via e-post inom en rimlig tid. Vanligtvis kommer vi att återbetala några pengar fick från dig enligt samma metod som ursprungligen användes av dig för att betala ditt köp. Vi kommer vanligtvis att bearbeta bidraget på grund av att du så snart som möjligt och i varje fall inom 30 dagar från dag vi fått din avbokning eller den dagen vi bekräftat att du via e-post att du har rätt till bidrag för leverans av den defekta produkten. 

9.2 Produkter som returneras av du på grund av ett fel kommer att återbetalas till fullo, inklusive återbetalning av leveranskostnader för att sända artikeln till dig och kostnaderna för du i återvänder artikeln till oss.

9.3 Oönskade produkter som returneras av dig inom 30 dagar kylning-off tid (se punkt 5.1 ovan) återbetalas i sin helhet. Men vi förbehåller oss rätten till avdrag leveranskostnader skickas produkterna till dig och du kommer att ansvara för kostnaden för att returnera artikeln till oss. 

 

10 Vårt ansvar

10.1 Vi garanterar dig att varje produkt som köps in från oss via vår webbplats är av tillfredsställande kvalitet.

10.2 Vårt ansvar i samband med någon produkt som köps in genom vår webbplats är strikt begränsat till inköpspriset för produkten. 

10.3 Det inte innehålla eller på något sätt begränsa vårt ansvar:

10.3.1 för dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet; 

10.3.2 under avsnitt 2.3 i Consumer Protection Act 1987.

10.3.3 för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande; eller

10.3.4 för varje fråga som skulle det vara olagligt för oss att utesluta, eller försök att utesluta, vårt ansvar. 

10.4 Vi accepterar inget ansvar för förlust av inkomst eller intäkter, förlust av företag, förlust av vinst eller kontrakt, förlust av förväntade besparingar, förlust av data, avfall hantering eller office tid eller för indirekta skador eller följdskador förlust eller skada av något slag men som uppstår och om orsakas av skadestånd (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller

 

11 Skriftlig kommunikation

Tillämpliga lagar kräver som en del av den information eller kommunikation som vi skickar till dig blir skriftligen. När du använder vår webbplats, accepterar du att främst elektronisk kommunikation med oss. Vi kommer att kontakta dig via e-post eller förse dig med information genom att publicera meddelanden på vår webbplats. För avtalsmässiga, samtycker du till denna elektroniska kommunikationsmedel och du bekräftar att alla avtal, meddelanden, information och annan kommunikation som vi ger till dig elektroniskt uppfyller rättsliga krav som sådan kommunikation vara skriftligt. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. 

 

12 Meddelanden

Alla förelägganden av dig till oss måste ges toDermalSense via http://www.dermalsense.Co.uk/Contact-us.html. Vi kan geLägg märke till dig på den e-post eller postadress som du ger till oss vid beställning eller i något av de sätt som anges i punkt 12. Meddelandet kommer att anses mottagna och korrekt tjänat omedelbart när publicerad på vår webbplats, 24 timmar efter ett e-postmeddelande skickas, eller tre dagar efter datum för bokföring av någon skrivelse. Bevisa något meddelande tjänst, kommer det vara tillräckligt för att bevisa, i ett brev, att sådana brev korrekt var riktat, stämplas och placeras i efterhand och i ett e-postmeddelande, som sådan e-post skickades till den angivna e-postadressen till adressaten. 

 

13 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

13.1 Avtalet mellan dig och oss är bindande på er och oss och våra respektive efterträdare och tilldelar. 

13.2 Du får inte överföra, tilldela, ta betalt eller på annat sätt avyttrar kontrakt, eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter under den, utan våra skriftligt medgivande. 

13.3 Vi kan överföra, tilldela, ta ut, lägga ut på underleverantörer eller på annat sätt avyttrar kontrakt, eller någon av våra rättigheter eller skyldigheter under den, när som helst under kontraktets löptid. 

 

14 Händelser utanför vår kontroll

14.1 Vi kommer inte att ansvariga eller ansvariga för underlåtenhet att utföra eller försenar fullgörandet av någon av våra skyldigheter enligt ett avtal som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll (Force Majeure-händelse). 

14.2 En Force Majeure-händelse innehåller en handlinghändelse, icke-händer, försummelse eller olycka utanför vår rimliga kontroll och särskilt (utan begränsning) omfattar följande:

14.2.1 slår lock-out eller andra stridsåtgärder. 

14.2.2 civila oroligheter, upplopp, invasionen, terroristattack eller hot terroristattack, krig (oavsett om den deklareras eller inte) eller hot eller förberedelse för krig.

14.2.3 brand, explosion, stormen, översvämning, jordbävning, sättningar, epidemin eller annan naturkatastrof. 

14.2.4 omöjligheten av användningen av järnvägen, sjöfarten, luftfartyg, motor transport eller andra offentliga eller privata transportmedel. 

14.2.5 omöjligheten av användningen av offentliga eller privata telenät. 

14.2.6 de rättsakter, dekret, lagstiftning, förordningar eller begränsningar av någon regering.

14.3 Vår prestanda under kontrakt anses tillfälligt upphävas för den period som Force Majeure-händelse fortsätter och vi kommer att ha en förlängning av tiden för prestanda för denna tidsperiod. Vi kommer att använda våra rimliga ansträngningar att slutföra Force Majeure-händelse eller hitta en lösning genom vilken våra skyldigheter enligt avtalet får utföras trots Force Majeure-händelse. 

 

15 Avstående

15.1 Om vi misslyckas, när som helst under ett kontrakt, att insistera på strikt prestanda i någon av dina skyldigheter enligt avtalet eller någon av dessa regler och villkor, eller om vi misslyckas med att utöva någon av rättigheterna ellerkorrigerande åtgärder som vi har rätt enligt avtalet, detta skall inte utgöra ett avstående av sådana rättigheter eller gottgörelser och skall inte befriar du från sådana förpliktelser uppfylls.

15.2 En avsägelse av oss om någon standard utgör inte ett uppgivande av eventuella efterföljande standard. 

15.3 Inga undantag från oss om något av dessa användarvillkor skall vara effektiv om det inte anges uttryckligen för att vara ett undantag och meddelas du skriftligen i enlighet med punkt 13 ovan. 

 

16 Uppdelning

Om något av dessa villkor eller bestämmelser i ett avtal bestäms av varje behörig myndighet ska vara ogiltiga, olagliga eller verkställbar i någon utsträckning, kommer sådan term, villkor eller bestämmelse såtillvida skiljas från den övriga villkor och bestämmelser som kommer att fortsätta att gälla i den utsträckning som tillåts enligt lag. 

 

17 Hela avtalet

17.1 Dessa villkor och bestämmelser och alla dokument som uttryckligen avses i dem utgör hela avtalet mellan oss i förhållande till föremålet för varje kontrakt och ersätter tidigare avtal, förståelse eller arrangemang mellan oss, om muntligt eller skriftligt. 

 

18 Vår rätt att variera dessa villkor och bestämmelser

18.1 Vi har rätten att revidera och ändra dessa regler och villkor från tid till tid. 

18.2 Du kommer att vara underkastade de principer och villkor gällandesamtidigt att du beställer produkter från oss, såvida inte någon politik eller dessa villkor och bestämmelser är skall göras genom lag eller statliga myndigheten (i vilket fall det kommer att gälla tidigare beställningar av dig), eller om vi meddelar dig om ändringen till denna politik eller dessa användarvillkor innan vi sända de relevanta produkterna till dig (i vilket fall vi har rätt att anta att du har accepterat den Ändra till villkoren, såvida inte du meddelar oss om motsatsen inom sju arbetsdagar efter mottagandet av produkterna). 

 

19 Lag och behörig domstol

Avtal om köp av produkter genom vår webbplats kommer att regleras av engelsk lag. Alla tvister som härrör från eller avser skall sådana kontrakt vara föremål för icke-exklusiv behörighet för domstolarna i England och Wales.